Pravidla soutěže

Společnost BELBAKA a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 27572315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10889 (dále jen „vyhlašovatel soutěže“) vyhlašuje soutěž o 30.000 Kč, přičemž výherní částka bude rozdělena mezi první tři výherní místa takto: první místo 20.000 Kč, druhé místo 7.000 Kč a třetí místo 3.000 Kč (dále jen „soutěž“). Soutěž bude probíhat od 19. prosince 2008 do 16. ledna 2009 (dále jen „soutěžní lhůta“) .
Účastníkem soutěže je každá fyzická osoba starší 15 let plně způsobilá k právním úkonům, která splní všechny podmínky účasti v soutěži.
Účastník svým návrhem nesmí porušit autorská práva třetích stran a navržený název a logo nesmí být použity na jakémkoli jiném obchodním centru v ČR.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Účastník soutěže je povinen svůj návrh předat řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy panu Jiřímu Dostálovi do 16.01.2009 do 8:30 (dále jen „návrh“). Vítězné názvy a loga budou použity pro pojmenování obchodního centra v ul. Želivského, Jablonec nad Nisou, popř. jiných obchodních center.
Účastník je povinen předat své návrhy spolu s uvedením svého jména, příjmení, emailové adresy, telefonu a data vč. času předání.
Do soutěže budou zařazeny všechny předané návrhy, které budou splňovat pravidla soutěže a budou doručeny v průběhu soutěžní lhůty na příslušnou adresu soutěže. Rozhodující je datum a čas doručení návrhu na adresu soutěže.
Odborná komise (složená z osob určených vyhlašovatelem soutěže) zhodnotí návrhy účastníků, rozhodne o nich dle vlastního uvážení a vyhlásí výsledek soutěže dne 16. ledna 2009, nejpozději do 23. ledna 2009. Výsledkem soutěže bude buď vyhlášení vítězných názvů a log a vítězů soutěže, anebo oznámení, že žádný ze zaslaných názvů nebyl zvolen za vítězný, takže se vítězem nestává žádný z účastníků. Odborná komise není povinna zvolit některý ze zaslaných návrhů za vítězný.
Pokud vítězný název zašle do soutěže více účastníků, stane se vítězem soutěže autor vítězného názvu, jehož návrh byl předán na adresu soutěže jako první. Jestliže dva nebo více různých účastníků doručí návrhy shodné s vítězným názvem ve stejný den a stejný čas (tj. ve stejnou hodinu doručení), považují se za vítěze soutěže oba nebo všichni tito účastníci.
Každý vítěz soutěže se zavazuje, že s vyhlašovatelem soutěže uzavře písemnou smlouvu, na základě které udělí vyhlašovateli soutěže výhradní právo k užívání vítězného názvu a loga jako autorského díla všemi způsoby v neomezeném rozsahu, a to bezúplatně (dále jen „smlouva“) na časově neomezenou dobu. Vyhlašovatel soutěže bude na základě smlouvy zejména oprávněn zaregistrovat vítězný název jako doménu druhého stupně s jakoukoliv doménou prvního stupně, např. „.cz“, „.sk“, „.pl“ či „.hu“, jako ochrannou známku pro jakékoliv výrobky nebo služby a/nebo jako obchodní firmu, a to vše kdekoliv na světě. Vyhlašovatel soutěže bude podle smlouvy oprávněn převést tato oprávnění zcela nebo zčásti na třetí osobu. Smlouva se bude řídit právním řádem České republiky.
Vyhlašovatel vyplatí vítězi soutěže cenu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacettisíc Korun českých) za první místo, 7.000 Kč (slovy: sedmtisíc Korun českých) za druhé místo a 3.000 Kč (slovy: třitisíce Korun českých) za třetí místo, a to pouze za předpokladu, že s ním tento vítěz uzavře smlouvu za výše uvedených podmínek. Vítěz soutěže, který odmítne smlouvu uzavřít, nemá na cenu nárok. Vyhlašovatel soutěže vyplatí vítězi cenu nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy převodem na bankovní účet, který vítěz vyhlašovateli soutěže oznámí při uzavření smlouvy nebo v hotovosti ihned po podpisu smlouvy. Pokud je smlouva uzavřena s více vítězi soutěže, vyhlašovatel soutěže vyplatí každému z nich rovným dílem poměrnou část odměny. Odměna vyplacená vítězi soutěže je částkou před zdaněním.
Výsledek soutěže bude zveřejněn na internetových stránkách http://www.bezejmena.cz, a to včetně jména a příjmení vítěze soutěže, a jeho bydliště (uvedením města a země), bude-li odbornou komisí vyhlášen.
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i jednostranného zásahu do pravidel soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže.
Účastník soutěže souhlasí, aby bylo jeho jméno a příjmení a jeho bydliště (uvedením města) uveřejněno v souladu s těmito pravidly soutěže.
Pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními § 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Pravidla soutěže jsou vyhotovena v českém jazyce.

Vyhlášení soutěže

Soutěž byla ukončena, výherci jsou zveřejněni na Střední uměleckoprůmyslové a vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou.


Free web templates by Nuvio – Our tip: Webdesign, Webhosting